Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số Quốc Gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
Ngày 24/11/2022

Tin tức khác