Quốc phòng - An ninh
13/11/2023
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quỳnh Hoa tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023