23/11/2020
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/11/2020
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/11/2020
Đẩy mạnh việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ