UBMTTQ XÃ - CÁC ĐOÀN THỂ
13/11/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam xã Quỳnh Hoa. Vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2023, tại Đình làng thôn Ngọc Quế tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
13/11/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam xã Quỳnh Hoa. Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2023, tại Nhà văn hóa thôn Bái Trang tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
13/11/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND xã, Kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam xã. Liên khu dân cư Làng Bồ Trang tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.